Arbeidsmarkt van morgen begint hier

Het nieuwe werken

Het VastContract 2.0 als de norm: dat staat voor inkomenszekerheid voor werkenden. Waarbij de sociale zekerheid opnieuw is vorm gegeven, zodat werkenden geactiveerd en beschermd worden gedurende hun hele loopbaan, risico's beperkt worden voor werkgever en -nemer en er slechts één contractvorm nodig is, namelijk een vast contract. Want iedereen verdient inkomenszekerheid.

Hoe gaan we dit bereiken?

De toekomst is helder en met VastContract 2.0 vormgegeven...

De arbeidsmarkt van morgen biedt mensen duurzame werk- en inkomenszekerheid en ruimte voor het combineren van werk met leren, zorgtaken en privéleven. Tegelijkertijd biedt de arbeidsmarkt van morgen ondernemingen wendbaarheid om te anticiperen op veranderende omstandigheden.

SER - juni 2021

1/4

De toekomst is helder en met VastContract 2.0 vormgegeven...

In het land waarin wij willen werken, zijn alle werkenden zich voortdurend bewust van de noodzaak tot wendbaarheid op een beweeglijke arbeidsmarkt. Kunnen werkenden zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden in de dikwijls onvoorspelbare wereld van werk en is er sprake van wederkerigheid tussen werkenden, werkgevenden en het collectief.”

Commissie Borstlap - januari 2020

2/4

De toekomst is helder en met VastContract 2.0 vormgegeven...

De arbeidsmarkt moet fundamenteel anders en kan ook anders. De kloof tussen vaste en flexibele arbeid moet verkleind worden en een leven lang leren moet gewoon geregeld worden. Het ontslagrecht moet rekening houden met de praktijk, terwijl werkenden voldoende zekerheid houden op werk.

Sociaal Akkoord - juni 2021

3/4

De toekomst is helder en met VastContract 2.0 vormgegeven...

Er is een groeiende behoefte aan ruimte om op allerlei manieren samen te werken, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaanszekerheid en moderne solidariteit. Daarom is het tijd voor een fundamentele hervorming van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsstelsel, waarbij het over de inhoud van het werk gaat en niet over de vorm.

De werkvereniging Sociaal Voorstel - juni 2021

4/4

Hoe gaan we dit bereiken?

Sociale zekerheden zijn alleen te dragen wanneer we solidair zijn aan elkaar en we een arbeidsmarkt creëren waarin alle werkenden economisch zelfstandig zijn, blijven of worden. Een arbeidsmarkt die draait om werkenden en die inkomensverlies, door ziekte of verlies van baan, preventief voorkomt. VastContract 2.0 faciliteert sociale zekerheid door de kosten van de werknemersverzekeringen (UWV) te gebruiken om te investeren in werkenden door preventie, solidariteit, verzekeringen en, indien nodig, uitkeringen.

Belofte

 • Iedereen inkomenszekerheid
 • Iedereen economisch zelfstandig
 • Preventief werken aan gezondheid
 • Preventief werken aan skills
 • Proactieve houding werkenden
 • Geregeld

 • Proactieve houding werkenden
 • Verantwoorde risico’s werkgever
 • Kleine risico’s solidair
 • Grote risico’s verzekerd
 • Transparant en eerlijk
 • De werkende centraal

  Inkomen

  Inkomen

  We gaan belonen naar waarde: de regie ligt bij het individu. Als het even tegenzit dan is er steun vanuit het collectief en het loopbaanfonds. Inkomenszekerheid realiseren we door doorontwikkeling en door werken van werk naar werk te stimuleren, ook voor een werkende die net tussen wal en schip valt.

  Gezondheid

  Gezondheid

  Door preventief te investeren in de gezondheid van werkenden kunnen we periodiek beoordelen of iemand in staat is om van waarde te blijven op de arbeidsmarkt. Zo werken we preventief aan een gezonde lifetime employability. Bovendien: gelukkige werknemers (gezond en vitaal) zijn vijftien tot twintig procent meer productief.

  Skills

  Skills

  Om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, of om in te springen op nieuwe kansen en persoonlijke wensen, zullen we met marktpartijen kijken of iemand de skills heeft en behoudt om beschikbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Door eenvoudige assessments wordt er preventief geïnvesteerd om horizontale of verticale carrièrestappen te stimuleren die passen bij het individu en de loopbaan.

  Impact

  Impact

  Collectief werken aan een betere en eerlijkere arbeidsmarkt waarin het individu centraal staat op basis van solidariteit, betrokkenheid en transparantie. Een werkwijze die inzichtelijk is voor interne en externe partijen en ruimte om met elkaar te verbeteren. Dit is wat leidt tot werkgeluk én impact.

  Iedereen een vast contract

  Een VastContract 2.0 betekent inkomenszekerheid. Inkomenszekerheid verdien je door zonder extra kosten te werken aan je gezondheid en skills gedurende je loopbaan. Wanneer je jouw sociale zekerheid organiseert via Stichting VastContract 2.0 werk je binnen een solidair collectief voor je werkgever zoals je gewend bent. Maar geniet je van echte inkomenszekerheid gedurende je loopbaan.

  Met gerenommeerde partners zorgt Stichting VastContract 2.0 ervoor dat je altijd over de gezondheid en skills beschikt om in de arbeidsmarkt te participeren en mocht dit onverhoopt niet lukken, dan is het ook goed geregeld. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid ben je verzekerd tot je pensioen (68 jaar). Door sociale zekerheden te koppelen aan één vast contract gedurende je hele loopbaan. Er hoeven alleen nog afspraken gemaakt te worden over de uren en of de werkende het eerste jaar een aflopend eigen risico heeft.

  Inkomenszekerheid (Definitie: International Labour Organization)

  Inkomenszekerheid gaat over de hoogte van het inkomen in verhouding tot de behoeften. De zekerheid van inkomen, de verwachting van een toereikend inkomen nu en het behoudt daarvan in de toekomst, zowel tijdens het werkzame leven als bij ouderdom of arbeidsongeschiktheid.

  Sociale zekerheid

  VastContract 2.0 biedt keuzevrijheid én bescherming. De afgelopen 40 jaar is er voornamelijk bezuinigd op sociale zekerheden met als argument om de arbeidsmarkt meer te activeren, maar het sluit juist steeds meer mensen uit. Een arbeidsmarkt is gebaat bij preventie vanuit werkenden in plaats van lastenverhoging voor werkgevers en uitkeringsbeperkingen voor werkenden. Dankzij inkomenszekerheid via VastContract 2.0 maken we sociale zekerheden daadwerkelijk zeker, activerend en contractvormvrij; gesteund door publieke organisaties, uitgevoerd door private organisaties.

  Uitleg

  Werkende en werkgever gaan samen een vast contract 2.0 aan. Alle begin is spannend en het eigen risico dat voor werkende en werkgever nooit langer is dan 2 maanden loopt geleidelijk af van de werkende naar de werkgever. Het eigen risico wordt zo bepaald door werk en niet de contractsvorm.

  1/8

  Als collectief draag je solidair beroepsarbeidsongeschiktheid. Bij ziekte draagt het collectief 3 tot 6 maanden het inkomen zoals gebeurd in een broodfonds. Samen met elkaar draag je solidair en maatschappelijk korte termijn risico's.

  2/8

  Kan de werkende door arbeidsongeschiktheid zijn beroep niet meer uitoefenen, dan neemt de verzekeraar bij een ongeval het eigen- en collectieve risico over vanaf dag 1 en bij ziekte vanaf 6 maanden tot 68 jaar. De uitkering is onvoorwaardelijk gericht op passende participatie in de maatschappij.

  3/8

  Ook bij inkomensverlies anders dan ziekte bepaal je bij aanvang het eigen risico. Dit risico is voor werknemer of werkgever nooit langer dan 2 maanden. Dit eigen risico wordt pas aangesproken indien er sprake is van inkomensverlies en is geen gegarandeerde vergoeding.

  4/8

  Beëindigt een werkgever de samenwerking, dan is bij inkomensverlies door werkende een eigen risico van twee maanden. Indien dit niet nodig is, dan blijft de werkgever maximale 12 maanden garant voor dit eigen risico, zodat de werkende zorgeloos kan werken van werk naar werk.

  4A/8

  Beëindigd de werkende de samenwerking, dat is er sprake van een eigen risico van twee maanden, samen met een coach trachten we altijd de weg van werk naar werk te stimuleren, zodat de werkende zorgeloos kan werken van werk naar werk.

  4B/8

  We vragen alle werkenden vanuit hun loopbaanfonds te investeren in duurzame inzetbaarheid. Met gespecialiseerde partners investeren we preventief in de skills en gezondheid van werkende. Als voorwaarde, en met de belofte inkomenszekerheid ongeacht de reden van inkomensverlies.

  5/8

  Ongeacht de reden, maar uitsluitend wanneer werkende heeft meegewerkt aan het voorkomen van inkomensverlies ontvangt de werkende vanuit het collectief na twee maanden een uitkering. Deze zekerheid verlengen we met één maand per jaar deelname tot maximaal 1 jaar.

  6/8

  Samen met de partners maken we inkomenszekerheid door een lifetime employability waar. Dienstverleners die ervan overtuigd zijn dat preventie en werkenden centraal stellen werkt als vangnet. Met elkaar garanderen we inkomenszekerheid tot 68 jaar.

  7/8

  Geen model is waterdicht, geen regel bestaat zonder uitzondering en met elkaar maken we een belofte waar: inkomenszekerheid tot 68 jaar. Daarom hebben we ook pechhulp. Samen zoeken we dan naar een oplossing waarin het individu centraal staat.

  8/8
  Vijf pijlers

  Stichting VastContract 2.0 werkt op basis van vijf pijlers. Door de risico’s te beperken, stimuleren we ondernemerschap en goed werknemerschap. Met een collectief fonds dragen we met elkaar de kleine risico’s en verzekeren we de grote. Om beschikbaar en wendbaar te zijn voor een veranderende arbeidsmarkt investeren we met een eigen loopbaanfonds continu in de werkenden; en val je tussen wal en schip, dan is het model solidair en sociaal.

  Werkcollectieven

  Een werkcollectief faciliteert organisaties om haar werkenden baanoverstijgend inkomenszekerheid te bieden met een VastContract 2.0. Vanuit een kostprijs wordt de werkende beloond en kan hij of zij eenvoudig regie nemen over zijn of haar voorwaarden zoals vakantiegeld en -dagen. Kleine risico’s worden door het collectief gedragen en de grote risico’s zijn verzekerd. De stichting faciliteert de werkende vanuit een eigen loopbaanfonds om verzekerd te zijn van werk.

  Een collectief kan op twee gronden opgericht worden, met minimaal 80 deelnemers om kleine risico’s met elkaar te kunnen dragen. De werkenden komen altijd in vaste dienst bij de stichting met specifieke afspraken binnen de eigen collectieven: transparant en solidair.

  Zoals een bedrijf de juridische contracten, loonadministratie en risico’s beheert, zijn deze in een collectief all-in gegoten; waarbij haar werkenden in een whitelabel-omgeving de regie en sociale zekerheden krijgt die bij hem of haar passen. Werkenden die voor een bedrijf werken binnen een aangesloten collectief, werken altijd als werknemerscollectief. Werkenden die voor een externe buiten het collectief opdrachten uitvoeren, werken vanuit een zelfstandigencollectief.

  Inschrijven voor de nieuwsbrief

  Let op!

  Deze website is gemaakt om met elkaar de arbeidsmarkt van morgen te bouwen en werkenden inkomenszekerheid te geven. Wil jij ook bijdragen aan de arbeidsmarkt van morgen?